COMMUNICATION AND LANGUAGES

 

exchanging ideas                                vymeniť si nápady

gestures                                              gestá

persuade                                             presvedčiť

apologize                                             ospravedlniť sa

direct                                                    priamo

indirect                                                 nepriamo

face to face communication                 komunikácia tvárou v tvár

ancestors                                             predkovia                               

facial expressions                               výrazy tváre

body posture                                        pózy tela

distribute                                               rozdeliť, distribuovať

sign                                                       znak

printing                                                  tlač, tlačenie

spread                                                  rozšíriť

be stored                                              byť na sklade

increase                                               narásť, narastať

enable                                                  umožniť

among                                                  medzi (viacerými)

on one hand                                         na jednej strane

on the other hand                                 na druhej strane

oral communication                               ústna komunikácia

weaken                                                 oslabiť

subconscious process                         podvedomý proces

require                                                   požadovať

interact                                                  vzájomne pôsobiť

intonation                                               intonácia

emphasize                                             zdôrazniť

speech                                                   reč

stylistics                                                 štylistika

include                                                   zahŕňať

verbal                                                    verbálny, slovný

non-verbal                                             neverbálny, nie slovný

offending                                               urážlivý

abusive                                                  hrubý, urážlivý

sacred                                                   posvätný

self confidence                                     sebavedomie

improve                                                 vylepšiť, zdokonaliť

language skills                                      jazykové zručnosti

make our life easier                              uľahčiť život