EDUCATION

education                                                  vzdelanie, vzdelávanie

successful career                                    úspešná kariéra

important for                                             dôležitý pre

provide sb. with                                       poskytovať komu čo

wide range of                                          široká škála čoho

skill                                                           zručnosť

qualification                                              spôsobilosť, predpoklad

divide sth. into                                          deliť niečo na čo

state school                                             štátna škola

private school                                          súkromná škola

clerical school                                          cirkevná škola

boarding school                                        internátna škola

be free of charge                                     byť bez spoplatnenia

pay tuition                                                platiť školné

from my point of view                              z môjho pohľadu

pre-school education                               predškolské vzdelávanie

primary education                                    základné vzdelávanie

secondary education                              stredoškolské vzdelávanie

tertial education                                         terciárne, univerzitné vzdelávanie

nursery school, kindergarten                   škôlka

from the age of                                        od veku

attend                                                       navštevovať (školu)

be taught                                                  byť vyučovaný

knowledge                                               vedomosti

school attendance                                   školská dochádzka

consist of                                                 pozostávať z

vocational school                                    odborná škola

last                                                           trvať

skill certificate                                          výučný list

bachelor degree                                      bakalársky titul

entrance exam                                         prijímacia skúška

state examination                                     štátna skúška

defence of a thesis                                 obhajoba diplomovej práce

apply for                                                  žiadať o (zamestnanie)

compulsory subject                                 povinný predmet

voluntary/optional subject                       voliteľný predmet

be evaluated                                            byť hodnotený

school report                                           vysvedčenie

term                                                         obdobie, polrok

be marked                                               byť známkovaný

school canteen                                       školská jedáleň

extra-curricular activities                        mimoškolské aktivity/krúžky

course                                                     odbor

promote from                                          zmaturovať na...

achieve                                                   získať, dosiahnuť