FAMILY

 

close/distant relative                                    blízky/vzdialený príbuzný

are you related to him?                                si s ním v príbuzenskom vzťahu?

ancestor                                                      predok

first-born                                                     prvorodený

bachelor                                                      starý mládenec

spinster                                                      stará dievka

single mother                                               slobodná matka

orphan                                                        sirota

widow                                                        vdova         

widower                                                     vdovec

raise a new generation                               vychovávať novú generáciu

generation gap                                             generačná priepasť

long for sth./ sb.                                          tužiť po čom/kom

disappointment in love                                sklamanie v láske

engagement                                                zásnuby

be engaged                                                 byť zasnúbený

bride/bridegroom                                        nevesta/ženích

go on honeymoon                                       ísť na svadobnú cestu

be pregnant                                                byť tehotná

maternity leave                                            materská dovolenka

quarell/have a row/have a fight                  vadiť sa

be faithful to sb.                                          byť verný komu

be jealous of                                               byť žiarlivý

die of sth.                                                   zomrieť na

heritage                                                      dedičstvo

inherit                                                        zdediť

consist of                                                   pozostávať z

share                                                          zdieľať

provide                                                      poskytovať

protection                                                   ochrana

support                                                      podpora

take care                                                     starať sa o

earn the living                                             zarábať si na živobytie

bring up                                                     vychovávať

differentiate                                                rozlišovať

lead a dialogue                                            viesť rozhovor

honest                                                        čestný

look for compromises                                 hľadať kompromisy

live modestly                                              žiť skromne

unacceptable                                              neprijateľný

prejudice                                                    predsudok

instead of                                                   miesto toho

cohabitation                                                spolužitie