HEALTH CARE

 

healthy                                                                                zdravý

unhealthy                                                                            nezdravý

be in a good shape                                                             byť v dobrej forme

fully enjoy sth.                                                                    naplno si užívať čo

mental health                                                                       mentálne zdravie

influence                                                                             ovplyvňovať

scale of values                                                                   hodnotový rebríček

eating habits                                                                       stravovacie návyky

sedentary work                                                                  sedavé zamestnanie

stress                                                                                 stres

drug abuse                                                                         drogová závislosť

essential                                                                             podstatný, dôležitý

sleep                                                                                   spánok

avoid stressful situations                                                   predchádzať stresovým

                                                                                                   situaciám

check-up                                                                             lekárska prehliadka

take care of                                                                        starať sa o

take the temperature                                                          odmerať teplotu

probably                                                                              pravdepodobne

disease                                                                               choroba

illness                                                                                  choroba

symptom                                                                              prejav, symptóm

prescribe some medication                                                 predpísať liečbu

available on prescription                                                     dostupný na predpis

in a pharmacy                                                                     v lekárni

serious                                                                               vážny

treat/ cure                                                                          liečba

undergo a surgery                                                             podstúpiť operáciu

influenza/flu                                                                      chrípka

cold                                                                                   nádcha

rash                                                                                  vyrážky

be diagnosed with                                                            mať diagnostikované čo

cancer                                                                               rakovina

tumor                                                                                 nádor

threaten                                                                            ohrozovať

develop                                                                             rozvíjať sa

be vaccinated against                                                      byť očkovaný proti

prevention                                                                        prevencia

be encouraged                                                                 byť povzbudený, dodať

                                                                                                      odvahu

pay attention                                                                    dávať pozor

get a plaster                                                                     dostať sádru

artificial                                                                             umelý

natural                                                                              prírodný

lack of certain stuff                                                         nedostatok určitej látky

inevitable                                                                         nutný, nevyhnutný

absorb                                                                            vstrebať

utilize                                                                               využiť

internal organs                                                               vnútorné orgány