HUMAN RELATIONSHIPS

 

human relationships                                              ľudské vzťahy

get on with                                                           vychádzať s (kým)

married couples                                                   zosobášené páry

treat sb. as an adult/a child                                    jednať s kým ako s    

                                                                                               dospelým/dieťaťom

bring children up                                                    vychovávať deti

adulthood                                                            dospelosť

childhood                                                            detstvo

empathy                                                               empatia

understanding                                                      porozumenie

trust                                                                     dôvera

care                                                                     starostlivosť

politeness                                                            zdvorilosť

satisfaction                                                          zadosťučinenie, spokojnosť

long term                                                             dlhotrvajúce

short term                                                            krátkotrvajúce

get married                                                           zosobášiť sa

weaken                                                                oslabiť

divorce                                                                rozvod, rozviesť sa

argue calmly                                                         hádať sa pokojne

argument                                                              hádka

solve problems                                                    riešiť problémy

find solutions                                                       nachádzať riešenia

have sth. in common                                            mať  niečo spoločné

support                                                                podporovať

secret                                                                  tajomstvo

stay/be in touch                                                    zostať/byť v kontakte

require                                                                 vyžadovať, požadovať

die out                                                                 vymrieť

faith                                                                     viera, dôvera

value                                                                    cena/hodnota

behave                                                                 chovať sa

based on                                                              založený na

rely on                                                                 spoliehať sa na

full valued                                                            plno hodnotný

depend on                                                           závisieť od/na

marriage                                                               sobáš

important                                                             dôležitý

influence                                                              vplyv

high rate of divorce                                              vysoká miera rozvodovosti

be caused by                                                       byť spôsobený čím

lack of faith                                                          nedostatok dôvery

dependence on                                                     závislosť na/od

find out                                                                zistiť

religion                                                                náboženstvo

background                                                         pozadie

relevant                                                                relevantný