PEOPLE AND NATURE

 

climate                                                                               klíma

Earth´s surface                                                                  zemský povrch

condition                                                                            podmienka

determine                                                                          určovať

global warming                                                                   globálne otepľovanie

cause                                                                   spôsobovať, zapríčiňovať

rise                                                                                     narastať, zvyšovať

melt                                                                                    topiť sa

glaciers                                                                              ľadovce

sea level                                                                            hladina mora

rainfall                                                                                zrážky

increase                                                                             narastať, stúpať

occur                                                                                  objaviť sa

humid                                                                                  vlhký

investigate                                                                           vyšetrovať, skúmať

environment                                                                        životné prostredie

consequence                                                                      následok

drought                                                                               sucho

volcanoe                                                                              sopka

floods                                                                                  záplavy

damage                                                                               zničiť

power station                                                                      elektráreň

avoid                                                                                    predísť

attitude towards                                                                   postoj k/ku

protect nature                                                                      chrániť prírodu

pollution                                                                               znečistenie

soil                                                                                        pôda

destruction                                                                            deštrukcia, zničenie

disappearance                                                                      zmiznutie

animal species                                                                     zvieracie druhy

sudden changes                                                                   náhle zmeny

acid rains                                                                              kyslé dažde

rain forest                                                                              dažďový prales

ozone layer                                                                           ozónová vrstva

overpopulation                                                                       preľudnenie

point to                                                                                  poukazovať na

warn                                                                                      varovať

aim at                                                                                     zameriavať sa na

unleaded petrol                                                                      bezolovnatý benzín

ban                                                                                         zakázať

be in danger                                                                           byť v ohrození

endangered                                                                            ohrozený

recycle                                                                                   recyklovať

alternative sources                                                                alternatívne zdroje

car fumes                                                                             výfukové plyny z áut

harmful                                                                                  škodlivý

waste disposal                                                             zbavovanie sa odpadu

domestic rubbish                                                                   domáci odpad

punish                                                                                    potrestať

threaten                                                                        ohrozovať, ohroziť