PEOPLE AND SOCIETY

 

social behaviour                sociálne správanie

a set of unwritten rules       súbor nepísaných pravidiel

follow                                nasledovať

be accepted by                byť prijatý kým

social events                    spoločenské udalosti

concern                            brať do úvahy

appearance                       vzhľad

address sbd.                    osloviť koho

focus on                           zamerať sa na

manner                            spôsob

hospitality                        pohostinnosť

contribute to                    prispieť k

appropriate                      vhodný

unacceptable                   neprijateľný

play truant                       chodiť za školu

break law                        porušovať zákon

conditions                        podmienky

avoid                               predísť

thus                                tak

influence                          vplyv

values                             hodnoty

shake hands                    podávať si ruky

good manners                dobré spôsoby

polite                             zdvorilý

helpful                            nápomocný

fair                                   férový

honest                               čestný

differentiate between        rozlišovať medzi

leads to                            viesť k

ignorance                        ignorantstvo

misunderstanding            nedorozumenie

useless                            zbytočný

argument                        hádka

punish                            potrestať

in order to                        aby

bullying                            šikanovanie

court                                súd

investigated by                   vyšetrovaný kým

be sentenced                    byť odsúdený

put into prison                    dať do väzenia

strict                                prísny

be sentenced to death        byť odsúdený na smrť

law breaker                        kriminálnik

thief                                zlodej

robber                              lupič

smuggler                            pašerák

arsonist                            podpaľač

kidnapper                        únosca

blackmailer                       vydierač

murderer                           vrah